Vlaanderen
in België
en Europa
 • Noordelijk deel van België
 • Meer dan 6 miljoen inwoners
 • Hoofdstad Brussel
 • Vlaanderen: Vlaams Gewest + Vlaamse Gemeenschap
  Vlaanderen
  als deelstaat
 • Vlaams Gewest : grondgebonden materies
 • Vlaamse Gemeenschap : persoonsgebonden materies
 • 1 Vlaams Parlement en 1 Vlaamse Regering
  Vlaams onderwijs
 • Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming:
  bevoegd voor kleuter- tot en met universitair
  onderwijsbeleid
 • Maar! Federale bevoegdheden:
  bepalen van begin en einde van de leerplicht
  vastleggen minimumvoorwaarden voor een diploma
  bepalen pensioenen van het onderwijspersoneel
  Beleidsdomein
  ‘Onderwijs en Vorming’
 • Departement
 • Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
 • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs
  en Studietoelagen (AHOVOS)
 • Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)
 • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
  Internationale samenwerking
 • Vlaamse of Belgische programma’s
  bv. Prins Filipfonds, GROS, ‘Euroklassen’
 • Bilaterale samenwerking
  bv. met Nederland, Marokko, Rusland…
 • Programma’s van de Europese Unie
 • Deelname in verschillende internationale
  organisaties: Raad van Europa, OESO, UNESCO
  Programma’s Europese Unie
 • Een Leven Lang Leren Programma (LLP):
  4 subprogramma’s: Comenius, Erasmus,
  Leonardo da Vinci, Grundtvig
  Transversaal programma
  Jean Monnetprogramma
 • Implementatie LLP door EPOS vzw
 • EPOS: Europese programma’s voor Onderwijs, Opleiding
  en Samenwerking
  Schoolbevolking in het voltijds onderwijs
  per onderwijsniveau (schooljaar 2006-2007)
  Schoolbevolking in het volwassenenonderwijs
  en het deeltijds kunstonderwijs (schooljaar 2006-2007)
  Onderwijs in Vlaanderen :
  algemene principes
 • Leerplicht
 • Vrijheid van onderwijs
 • Gelijke onderwijskansen
 • Onderwijsnetten
 • Financiering van het onderwijs
 • Kostenbeheersing
 • Autonomie
 • Participatie
 • Organisatie van het school- en academiejaar
  Leerplicht
 • Principe: recht op onderwijs
 • Begin: 1 sept van kalenderjaar
  waarin kind 6 jaar wordt
 • Einde:op 18 jaar of 30 juni van
  kalenderjaar waarin jongere 18 jaar wordt
 • Voltijdse leerplicht tot 15 of 16
 • Leerplicht ≠ schoolplicht huisonderwijs mogelijk
  Vrijheid van onderwijs
 • Grondwet: vrijheid van onderwijs
 • Elke natuurlijke persoon
  of rechtspersoon kan
  onderwijs organiseren
  en instellingen oprichten
 • Inrichtende machten
  of schoolbesturen
 • Keuzevrijheid van de ouders
  Gelijke
  onderwijskansen (GOK )
 • Decreet voor gelijke onderwijskansen
  recht op inschrijving
  lokale overlegplatforms
  zorgverbreding
 • Zie www.ond.vlaanderen.be/GOK
  Onderwijsnetten
 • Representatieve vereniging van inrichtende machten
 • 3 onderwijsnetten:
  GO!
  gesubsidieerd officieel onderwijs
  gesubsidieerd vrij onderwijs
 • Officieel en vrij onderwijs
  Financiering
  van het onderwijs
 • 8,86 miljard euro (2007)
  = 40 % Vlaamse begroting
 • Kosten scholen:
  personeelskost: betaald door ministerie van
  Onderwijs en Vorming
  werkingskost: via financiering of subsidiëring scholen
  Het onderwijsbudget per onderwijsniveau (2007)
  Onderwijsbegroting per uitgavencategorie (2007)
  Nieuwe financiering
 • Pijlers van de nieuwe financiering:
  1.
  Lat tussen de verschillende netten gelijk
  2.
  Financiering deels o.b.v sociaal profiel van
  de leerlingen = de leerlingenkenmerken
  Leerlingenkenmerken
 • 4 indicatoren (o.b.v. wetenschappelijk onderzoek) zijn
  goede voorspellers van schoolse prestaties:
  het opleidingniveau van de ouders
  de thuistaal
  het gezinsinkomen
  de buurt waarin een kind woont
 • Scholen krijgen meer middelen naargelang ze
  veel leerlingen hebben die beantwoorden aan
  één of meerdere van deze indicatoren
  Kostenbeheersing
 • Toegang tot basis- en secundair onderwijs: gratis
 • Schoolmateriaal basisonderwijs:
  voor ontwikkelingsdoelen en eindtermen: gratis
  dubbele maximumfactuur vanaf 1 sept 2008
  lijst met bijdragen (bv. voor maaltijden)
  meedelen aan ouders
  Kostenbeheersing
 • Schoolmateriaal secundair onderwijs:
  bepaalde kosten onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal
  lijst met bijdragen in schoolreglement
  vooraf inspraak van leerlingen en ouders
 • Uitgebreide info op www.schoolkosten.be
  Autonomie
 • Lokale responsabilisering
 • Meer verantwoordelijkheid bij:
  onderwijsverstrekkers
  leerlingen, studenten en ouders
 • Op alle
  onderwijsniveaus
  Centrale participatiestructuren
 • VLOR (Vlaamse Onderwijsraad):
  raad vertegenwoordigers hele onderwijslandschap
  adviseert de minister en het Vlaams Parlement
 • VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad):
  adviesraad universitair onderwijs
 • VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad):
  adviesraad hogescholenonderwijs
 • VOC (Vlaams onderhandelingscomité):
  onderhandelingscomité hoger onderwijs
  Lokale participatiestructuren
 • Basis- en secundair onderwijs:
  schoolraad:
  algemeen informatierecht
  adviesbevoegdheid
  overlegbevoegdheid
  Communicatieplicht
  pedagogische raad
  leerlingenraad
  ouderraad
  oudervereniging
  Lokale participatiestructuren
 • Hoger onderwijs:
  studentenraad
  onderhandelingscomités
  academische raad
  ondernemingsraad
  Rechtspositie
 • Decreten rechtspositie:
  voor gesubsidieerd onderwijs
  voor het GO!
 • Vaste benoeming
 • Autonomie humanresourcesbeleid
  cf. functiebeschrijvingen en evaluaties
 • Personeelsleden van hogescholen en universiteiten:
  aparte rechtspositie
  Organisatie school- en
  academiejaar
 • Basis- en secundaire scholen + centra voor
  volwassenenonderwijs:
  Schooljaar begint: 1 sept
  Schooljaar eindigt: 30 juni (31 aug)
  Organisatie school- en
  academiejaar
 • Centra voor basiseducatie:
  volgen schooljaarsysteem in de praktijk
 • Hoger onderwijs:
  academiejaar begint: tussen 1 sept en 1 okt
  academiejaar eindigt: dag vóór begin volgend academiejaar
  Onderwijsniveaus
 • Basisonderwijs (bao)
 • Secundair onderwijs (so)
 • Hoger onderwijs (ho)
 • Deeltijds kunstonderwijs (dko)
 • Volwassenenonderwijs (vo)
  Onderwijsstructuur
  Organisatie
  leerplichtonderwijs
  (basis- en secundair onderwijs)
 • Scholengemeenschap
  verzameling van verschillende scholen van eenzelfde
  onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs) die
  samenwerken op diverse vlakken (logistiek, studie-
  aanbod)
  Organisatie
  leerplichtonderwijs
  (basis- en secundair onderwijs)
 • Lestijdenpakket bepaalt aantal leerkrachten
 • Urenpakket voor kinderverzorgers (gewoon
  kleuteronderwijs)
 • Enveloppe zorguren o.b.v. totaal aantal leerlingen
 • Puntenenveloppe voor beleids- en ondersteunend
  personeel
  Structuur basisonderwijs
 • Gewoon basisonderwijs
  kleuteronderwijs (2,5 tot 6 jaar)
  lager onderwijs ( 6 tot 12 jaar)
 • Buitengewoon basisonderwijs
  kleuteronderwijs
  lager onderwijs
  Structuur basisonderwijs
 • Buitengewoon basisonderwijs
  voor kinderen die tijdelijk of permanent specifieke hulp nodig
  hebben
  Nu nog 8 types maar hervorming: leerzorgkader
 • Geïntegreerd basisonderwijs (GON)
  Inhoud basisonderwijs
 • Ontwikkelingsdoelen:
  gewoon kleuteronderwijs
  buitengewoon basisonderwijs type 1,2,7 en 8
 • Eindtermen: gewoon lager onderwijs
 • Leergebiedoverschrijdende eindtermen
  Structuur
  secundair onderwijs
 • Voltijds secundair onderwijs
  (12 tot 18 jaar)
  gewoon secundair onderwijs
  buitengewoon secundair onderwijs
  nu nog 4 opleidingsvormen
  maar hervorming: leerzorgkader
  geïntegreerd secundair onderwijs (GON)
  Structuur
  secundair onderwijs
 • Deeltijds secundair (v.a.15 of 16 jaar)
  deeltijds beroepssecundair onderwijs
  leertijd VIZO-Syntra
  erkende deeltijdse vorming
  nieuw decreet ‘leren en werken’
  Voltijds secundair onderwijs
 • Graden 1 ste tot 4 de graad
 • Onderwijsvormen (vanaf 2 de graad):
  algemeen secundair onderwijs (aso)
  technisch secundair onderwijs (tso)
  kunstsecundair onderwijs (kso)
  beroepssecundair onderwijs (bso)
 • Studierichtingen
  Inhoud secundair onderwijs
 • Eindtermen: gewoon secundair onderwijs
  vakgebonden eindtermen
  vakoverschrijdende eindtermen (VOETen)
  specifieke eindtermen (2 de & 3 de graad aso)
 • Ontwikkelingsdoelen: buitengewoon secundair
  onderwijs
  Inhoud Secundair Onderwijs
 • Vanaf 2 de graad: definitieve studiekeuze met
  gemeenschappelijk en optioneel deel
 • Diploma secundair onderwijs geeft onbeperkt toegang
  tot hoger onderwijs
  Hoger Onderwijs
 • Bacheloropleidingen
 • Masteropleidingen
 • Voortgezette opleidingen
 • Postgraduaten en na- en bijscholingen
 • Doctoraatsopleidingen
  Hoger Onderwijs
 • Hoger professioneel onderwijs
  enkel professioneel gerichte bachelors
  enkel aan hogescholen
 • Academisch onderwijs
  zowel bachelor- als masteropleidingen
  zowel aan universiteiten als hogescholen (associatie)
 • Associatie: institutionele samenwerking tussen
  universiteit en één of meer hogescholen
  Bacheloropleidingen
 • Min. 180 ECTS (= European Credit Transfer System)
 • Professioneel gerichte bachelor
 • Academisch gerichte bachelor
 • Bachelor-na-bachelor: min. 60 ECTS
  Masteropleiding
 • Min. 60 ECTS
 • Na academische bachelor of na een schakelprogramma
 • Master-na-master: min. 60 ECTS
  Deeltijds kunstonderwijs
 • Aanvullend onderwijs kinderen
  en volwassenen
 • Kunstzinnige vorming
 • Inschrijvingsgeld
 • 4 studierichtingen:
  beeldende kunst
  muziek
  woordkunst
  dans
  Volwassenenonderwijs
 • Staat los van initiële onderwijsloopbaan
 • Inschrijvingsgeld
 • Lineaire (afbouw) & modulaire opleidingen
 • Contact- en gecombineerd onderwijs
  Volwassenenonderwijs
 • 3 onderwijsniveaus
 • Basiseducatie
   in centra voor basiseducatie
 • Secundair volwassenenonderwijs
  en hoger beroepsonderwijs
   in centra voor volwassenen-
  onderwijs
  Ondersteuning
  en kwaliteitszorg
 • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Informatie- en communicatietechnologie
 • Communicatie
 • Kwaliteitsbewaking en -bevordering
  Centra voor
  leerlingenbegeleiding
 • Info, hulp en begeleiding
 • Voor ouders, leerlingen, leraren,directies.
 • CLB-begeleiding:
  leren en studeren
  schoolloopbaan
  preventieve gezondheidszorg
  sociaal-emotionele ontwikkeling
  ICT
 • Vakoverschrijdende
  eindtermen en
  ontwikkelingsdoelen (1 sept ’07)
 • REN: Regionaal
  Expertise Netwerk
 • 5 pijlers Vlaams beleid:
  versterken beleidsvoerend vermogen
  bevorderen deskundigheid onderwijspersoneel
  infrastructuur
  aangepast leermiddelenbeleid
  stimuleren van onderzoek en ICT-monitoring
  Communicatie
 • Informeren en betrokkenheid stimuleren
 • Ouders, leerlingen, directies, leraren…
  www.ond.vlaanderen.be
  Klasse
  publicaties (papier en/of digitaal)
  informatie- evenementen (rondes van Vlaanderen…)
  Kwaliteitsbewaking
  en -bevordering
 • Basis- , secundair, deeltijds kunstonderwijs, CLB’s &
  centra voor volwassenenonderwijs
 • 3 pijlers:
  eindtermen en ontwikkelingsdoelen
  inspectie: school-
  of centrumdoorlichting
  pedagogische begeleiding
  Kwaliteitsbewaking
  en -bevordering
 • School- of centrumdoorlichting
   inspectie controleert realisatie eindtermen en
  ontwikkelingsdoelen
   verslagen inspectie openbaar
   bij eventuele tekorten: inschakelen pedagogische
  begeleidingsdienst (PBD)
 • Decreet ‘Kwaliteitszorg’ in voorbereiding
  Kwaliteitsbewaking
  en -bevordering
 • Hoger onderwijs
   Interne kwaliteitszorg
   Externe kwaliteitszorg via visitatie (openbaar rapport)
 • Accreditatie = internationale erkenning opleiding
  Onderwijs -
  arbeidsmarkt
 • Proeftuinen
 • Modularisering
 • Competentie-agenda
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Levenslang leren
  Onderwijs - arbeidsmarkt
 • Modularisering
  opleidingen in modules i.p.v. graden of leerjaren
  per afgewerkte module: erkend deelcertificaat
   kansen arbeidsmarkt verhogen
 • Proeftuinen
  projecten van scholen in regelluwe omgeving
  thema’s: ‘technologie’, ‘werkplekleren’, ‘studie - en beroeps-
  keuze’…
  De Competentieagenda 2010
 • Betere afstemming onderwijs-arbeidsmarkt
  Actielijn 1: studie- en beroepskeuze
  Actielijn 2: uitbouw werkplekleren
  Actielijn 3: stimuleren ondernemingszin
  Actielijn 4: eerder verworven competenties- EVC
  Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • Opleidingen volwassenenonderwijs +
 • 7 de specialisatiejaren tso en kso +
 • 4 de graden bso
 • In centra voor volwassenenonderwijs maar ook in
  instellingen voor secundair onderwijs en hogescholen
 • Uitbouw HBO
   nauwe samenwerking met de beroepssectoren
  Levenslang leren
 • Veranderende behoeften arbeidsmarkt
  noodzaak levenslang leren
 • Flexibilisering van leertrajecten door:
  Afstandsleren
  duale leerwegen
  erkennen eerder verworven
  competenties (EVC)
  avondonderwijs…
  Studiefinanciering
 • Aanpassing wetgeving:
  ook deeltijds beroeps- en basisonderwijs
  gelijke inkomensgrenzen hoger, secundair & basisonderwijs
  verhoging van de bedragen
  koppeling aan regelmatige aanwezigheid
  wijzigingen nationaliteitsvoorwaarde
  wijzigingen pedagogische voorwaarden
  Spijbelactieplan
 • Spijbelen gebeurt vaak door jongeren die
  goed onderwijs net heel hard nodig hebben.
 • Acties: sensibiliseren, informeren, preventie,…
 • Gedeelde verantwoordelijkheid:
  jongeren, CLB’s ouders, scholen, politie, artsen…
 • www.ond.vlaanderen.be/leerplicht
  Kleuterparticipatie
 • Niet naar de kleuterklas gaan
  gevaar voor leer- en/of taalachterstand
  kleuterparticipatie nodig voor gelijke onderwijskansen
 • Diverse beleidsmaatregelen:
  sensibilisering;
  meer instapklassen;
  zorgmedewerker …
  Gezondheidsbeleid
 • Gezonde scholen:
   léren & dóen van gezonde dingen
   vooral van belang voor
  kinderen die thuis minder
  gestimuleerd worden hiertoe
  De lat hoog
  voor talen
 • Beheersen schooltaal
  verhoogt gelijke onderwijskansen
 • Taalcompetenties zijn belangrijk
  zowel Nederlands als vreemde talen
 • Talenbeleid gedragen door élke leraar
  Leerzorgkader
 • Beschrijft zorgaanbod gewoon & buitengewoon
  onderwijs
 • Vervangt huidige typologie buitengewoon onderwijs (8
  types)
 • Leerzorgmatrix:
  4 leerzorgniveaus
  4 clusters/doelgroepen
 • www.ond.vlaanderen.be/leerzorg
  Hervorming lerarenopleiding
 • Geïntegreerde lerarenopleiding 180 ECTS
  = professionele bachelor aan hogescholen
 • Specifieke lerarenopleiding
  na diploma hoger of volwassenenonderwijs
  aan universiteiten, cvo’s en hogescholen
  Hervorming lerarenopleiding
 • 1 diploma van leraar
  gebaseerd op gelijke set van basiscompetenties
 • Inhoud curricula versterkt
 • Méér praktijkervaring
  preservicetraining
  inservicetraining
  Leerkrediet
 • Elke student aan hogeschool/universiteit
 • Stimuleert doordachte studiekeuze
 • Inschrijven met leerkrediet nul
   toestemming instelling nodig
   verhoging inschrijvingsgeld mogelijk
  Leerkrediet
  Leerkrediet
  Startkapitaal
  140 studiepunten
  Bij inschrijving
  Min opgenomen studiepunten
  plus verworven studiepunten
  Einde van academiejaar
  Eerste 60 studiepunten dubbel
  Behalen van master
  Min 140 studiepunten
  Rationeel
  energiegebruik (REG)
 • Minder budget voor energie = meer budget
  voor inhoudelijke werking
 • Leerlingen leren over rationeel energiegebruik
 • REG-maatregelen:
  sensibilisering en subsidies van de overheid
  zie www.energiesparen.be
  E70- richtlijn
  passiefscholen